ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 – HÓA HỌC 12


ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010-2011

MÔN: HÓA HỌC-LỚP 12

THỜI GIAN: 45 PHÚT

Mã đề : 113                                                              (Không kể thời gian giao đề)

Học sinh chọn câu trả lời chính xác nhất bằng cách tô vào các ô A, B, C, D cho mỗi câu hỏi sau:

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH

Câu 1: Trong quá trình điện phân ,ở catôt (cực âm) xảy ra  :

A. quá trình khử B. quá trình ôxi hóa

C. cả quá trình ôxi hóa và quá trình khử                      D. không xảy ra quá trình nào

Câu 2: Cho luồng khí H2 dư đi qua ống nghiệm đựng Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất rắn còn lại trong ống nghiệp bao gồm :

A. Al2O3, FeO, CuO, Mg                                      B. Al2O3, Fe, Cu, MgO

C. Al, Fe, Cu, Mg                                                  D. Al, Fe, Cu, MgO

Câu 3: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 1 chiều là I = 9,65A trong thời gian 200 giây. Khối lượng Cu bám bào catôt bình điện phân là:

A. 0,32g                             B. 0,64g                      C. 1,28g                      D. 1,32g

Câu 4: Cho các chất: CH3COOCH3 (1); HCOOC2H5 (2); CH3CHO (3); CH3COOH (4). Chất nào khi cho tác dụng với dung dịch NaOH cho cùng 1 sản phẩm là CH3COONa:

A. (1), (3), (4)                   B. (3), (4)                   C. (1), (4)                   D. (4)

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng, thu được 3,6g H2O và V lít khí CO2 ở điều kiện chuẩn. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít                           B. 3,36 lít                   C. 1,12 lít                   D. 4,48 lít

Câu 6: Đốt hoàn toàn 0,1 mol este X, thu được 0,3 mol khí CO2 và 0,3 mol nước.Cho Xtác dụng hết với dung dịch NaOH thì thu được 8,2g muối khan. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC2H3 B. CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5

Câu 7: Từ Glyxêrol, axit panmitic và axit stearic, có thể điều chế được bao nhiêu este?

A. 3                                     B. 4                             C. 5                             D. 6

Câu 8: Phản ứng thủy phân lipit trong môi trường kiềm, có đặc điểm là:

A. xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân lipit trong môi trường axit        B. phản ứng một chiều

C. phản ứng thuận nghịch                                                                           D. A và B đúng

Câu 9: Thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau: glucôzơ, sacarôzơ, fomonandehit?

A. AgNO3/dd NH3 B. Na                          C. Nước Brôm           D. Cu(OH)2/OH

Câu 10: Thủy phân hoàn toàn 1 kg sacarôzơ, thu được :

A. 1 kg glucôzơ và 1 kg frutôzơ                         B. 500g glucôzơ và 500g frutôzơ

C. 526,3g glucôzơ và 526,3g frutôzơ                D. 1 kg glucôzơ

Câu 11: Câu nào sau đây không đúng:

A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tố kim loại thường ít (1 đến 3 electron)

B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tố phi kim thường có 4 đến 7 electron

C. Trong cùng chu kì, nguyên tử kim loại có bán kinh nhỏ hơn nguyên tử phi kim

D. Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyê tử thường bằng nhau

Câu 12. Kim loại nào sau đây tác dụng với Cl2 và HCl tạo hai muối khác nhau:

A. Cu                      B. Mg                          C. Fe                           D. Ag

Câu 13: Cho Na vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng nào sau đây đúng nhất?

A. Fe bị Na đẩy ra khỏi muối                                    B. Có khí thoát ra và Na tan trong nước

C. Có khí thoát ra, đồng thời có kết tủa nâu đỏ

D. Có khí thoát ra, có kết tủa nâu đỏ, sau đó kết tủa tan dần

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 11,2g hỗn hợp 2 kim loại X (hóa trị II) và Y (hóa trị III) trong dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng được 39,6g muối khan. Thể tịch khí H2 thoát ra ở điều kiện chuẩn là:

A. 2,24 lít               B. 4,48 lít                   C. 6,72 lít                   D. 8,96 lít

Câu 15: Cho phản ứng Fe2(SO4)3 + Cu è 2FeSO4 + CuSO4 . Phản ứng trên chứng tỏ rằng:

A. Tính khử của Cu mạnh hơn Fe2+ B. Tính ôxi hóa của Cu mạnh hơn Fe2+

C. Tính ôxi hóa của Fe3+ mạnh hơn Fe2+ D. Tính khử của Fe3+ mạnh hơn Cu

Câu 16: Dãy nào thể hiện tính ôxi hóa của các ion dương sau mạnh dần:

A. K+<AL3+<Fe2+<Pb2+ B. Fe2+<Mg2+<Ni2+<Ag+

C. Ni2+<Ag+<Pb2+<Au3+ D. Pb2+<Fe2+<Mg2+<Na+

Câu 17: Ngâm 1 thanh Zn có khối lượng 43,16g vào 400 ml dung dịch AgNO3 aM. Sau phản ứng xong, lấy thanh Zn ra cân lại thấy khối lượng là 44,67g. Giá trị a là:

A. 0,05M                B. 0,01M                    C. 0,1M                      D. 0,02M

Câu 18: Ngâm 1 đinh Fe có khối lượng mg vào 300g dung dịch AgNO3 1,7%. Phản ứng xong, thấy khối lượng đinh sắt tăng 6% so với ban đầu. Khối lượng đinh sắt trước đó là:

A. 60g                     B. 50g                         C. 40g                         D. 30g

Câu 19: Đặt một vật bằng hợp kim Zn-Cu trong không khí ẩm. Quá trình xảy ra ở cực âm là:

A. Zn è Zn2+ + 2e B. Cu è Cu2+ + 2e

C. 2H+ + 2e è H2 D. 2H2O + O2 + 4e è 4OH

Câu 20: Ở New Đeli (Ấn Độ) có một cột sắt đã tồn tại 1.500 năm. Cột sắt này bền lâu được ,nguyên nhân chính là do:

A. được làm bằng thép đặc biệt                          B. được làm bằng sắt nguyên chất

C. được tăng cường biện pháp bảo vệ như sơn, bôi dầu trơn…

D. khí hậu ở New Đeli đặc biệt nên không ăn mòn kim loại

Câu 21: Để phân biệt dung dịch phenol và etylamin. Trong 2 lọ riêng biệt, người ta dùng:

A. NaOH                            B. HCl                                    C. AgNO3 D. quỳ tím

Câu 22: Các amino axit no có thể tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A. dd NaOH, dd HCl, Na, C2H5OH                     B. dd NaOH, dd Br2, dd HCl, CH3OH

C. dd Ca(OH)2, dd thuốc tím KMnO4, dd H2SO4, C2H5OH

D. dd H2SO4, dd HNO3, CH3OC2H5, dd thuốc tím

Câu 23: Để rửa sạch chai lọ đựng Anilin, nên dùng cách nào sau đây?

A. Rửa bằng xà phòng                                         B. Rửa bằng nước

C. Rửa bằng dd NaOH sau đó rửa lại bằng H2O

D. Rửa bằng dd HCl sau đó rửa lại bằng H2O

Câu 24: Để phân biệt 3 dd: H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2. Chỉ cần dùng một thuốc thử là :

A. dd NaOH                                   B. dd HCl                   C. quỳ tím                  D. A, B, D đều đúng

Câu 25: Đốt hoàn toàn 2 amin no đơn chức mạch hở là đồng đẳng liên tiếp được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1:2. Hai amin đó là:

A. CH5N và C2H7N                                                           B. C2H7N và C3H9N

C. C3H9N và C4H11N                                                        D.  C4H11N và C5H13N

Câu 26: Cho 0,1 mol Amino axit A phản ứng vừa đủ với 100ml dd HCl 2M. Mặt khác 18g A cũng phản ứng vừa đủ với 200ml dd HCl trên. A có khối lượng phân tử là

A. 120                                B. 90                           C. 80                           D. 60

Câu 27: Một loại nhựa PVC có phân tử khối là 35.000 đvC. Hệ số trùng hợp n của polime nầy là

A. 560                                B. 506                         C. 460                         D. 600

Câu 28: Trong các loại tơ sau, chất nào là tơ nhân tạo?

A. Tơ Visco và tơ Capron                                               B. Tơ Nilon-6 và tơ Axetat

C. Tơ Capron và tưo Nilon-6                                          D. Tơ Visco và tơ Axetat

Câu 91: Tại một nhà máy rượu, cứ 10 tấn tinh bột sẽ sản xuất được 1,5 tấn ancol etylic. Hiệu suất của cả quá trình điều chế là:

A. 26,4 %                           B. 15 %                                  C. 85 %                                  D. 32,7%

Câu 30: Sacarôzơ, tinh bột và xenlulôzơ đều có thể tham gia vào:

A. phản ứng tráng bạc                                          B. phản ứng đổi màu iốt

C. phản ứng thủy phân                                        D. phản ứng với Cu(OH)2

Câu 31: Từ xenlulôzơ có thể điều chế tơ nào?

A. Tơ axetat                                   B. Tơ Capron             C. Tơ Nilon-6                        D. Tơ Nitron

Câu 32: Hợp chất Amin C5H13N có bao nhiều đồng phân bậc III

A. 2                                         B. 3                             C. 4                             D.5

………………..

II. PHẦN RIÊNG (Học sinh có thể chọn phần chương trình nâng cao hoặc chương trình chuẩn)

A. Phần dành cho chương trình chuẩn (Ban xã hội và Ban Cơ bản)

Câu 33: Một este no đơn chức X có tỉ khối hơi so với khí CO2 bằng 2. Đun X trong dd H2SO4 được 2 chất hữu cơ Y và Z. Đốt Y và Z với số mol như nhau,thu được cùng thể tích CO2 ở cùng điều kiện. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOC2H5 B. HCOOC3H7 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOCH3

Câu 34: Cho chuỗi biến hóa: tinh bột è A è B è axit axetic. A và B lần lượt là:

A. ancol etylic, andehit axetic                           B. glucôzơ, ancol metylic

C. glucôzơ, ancol etylic                                       D. glucôzơ, andehit axetic

Câu 59: Khi cho hóa nhựa PVC, tính trung bình cứ K mắt xích trong mạch PVC ứng với một phân tử Clo. Sau khi Clo hóa, thu được 1 polime chứa 63,96% Clo về khối lượng. Giá trị của K là

A. 3                                     B. 4                             C. 5                             D. 6

Câu 36: Chất nào dưới đây, khi thủy phân hoàn toàn sẽ tạo ra anilin?

A. [-NH-CH2-CH2-CO-]n B. [-NHCH(CH3)CO-]n

C. [-NHCH2CO-]n D. [-NH-CH2-CH(CH3)-CO-]n

Câu 37: Cho 21,6g một kim loại R chưa biết hóa trị tác dụng hết với dd HNO3 được 6,72 lít N2O duy nhất ở điều kiện chuẩn. Kim loại đó là :

A. Na                                  B. Ca                           C. Mg                          D. Al

Câu 84: Cho kim loại R vào dung dịch CuSO4 dư thu được chất rắn X. X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl. R là kim loại nào sau đây?

A. Fe                                   B. Mg                          C. Ag                          D. K

Câu 39: Khử hoàn toàn 37,6g hỗn hợp Fe, FeO, FeO3 cần 4,032 lít CO ở điều kiện chuẩn. Khối lượng sắt thu được là:

A. 11,2g                             B. 6,72g                      C. 34,72g                   D. 31,72g

Câu 40: Đun nóng este A (C4H6O2) với dd axit vô cơ loãng thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. A có tên là:

A. vinyl axetat                  B. propyl format       C. metyl axetat                      D. metyl acrylat

B. Phần dành cho chương trình nâng cao (Ban Tự nhiên)

Câu 41: Thủy phân một este C4H6O2 thu được hỗn hợp tham gia phản ứng tráng gương tạo lượng Ag lớn nhất. Công thức cấu tạo este là:

A. CH3COO-CH=CH2 B. CH2=CH-COOCH3

C. HCOO-CH2-CH=CH2 D. HCOO-CH=CH-CH3

Câu 42: Một dung dịch có các tính chất:

– Tác dụng làm tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam.

– Tác dụng AgNO3/dd NH3 tạo kim loại Ag.

– Bị thủy phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.

Dung dịch đó là :

A. Glucôzơ                        B. Mantôzơ                C. Sacrôzơ                D. Xenlulôzơ

Câu 43: Khi cho 1 loại cao su Buna-S tác dụng với Brôm/CCl4 người ta nhận thấy cứ 1,05g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,8g Brôm. Hãy tính tỉ lệ giữa số mắt xích butadien và số mắt xích stiren trong loại cao su trên?

A. 1/2                                 B. 3/4                          C. 1/4                          D. 2/3

Câu 44: Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp mônôme:

A. CH2=CHCOOCH3 B. CH2=C(CH3)COOCH3

C. C6H5CH=CH2 D. CH2=CH-CH(CH3)COOCH3

Câu 45: Cho 9,6g kim loại X vào dd HNO3 loãng dư, thu được dd chứa 0,025 mol muối NH4NO3 và bay ra 1,34 lít N2 ở điều kiện chuẩn. Kim loại X là:

A. Ca                                  B. Mg                          C. Zn                           D. Al

Câu 46: Cho hợp chất Fe, Cu tác dụng với dd HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd chứa 1 chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là:

A. Cu(NO3)2 B. HNO3 C. Fe(NO3)2 D. Fe(NO3)3

Câu 47: Điện phân 200ml dd CuSO4 1M, thu được 1,12 lít khí (điều kiện chuẩn) ở Anôt thì ngừng điện phân. Ngâm 1 đinh Fe sách vào dung dịch sau điện phân, sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng đinh tăng hay giảm?

A. tăng 1,2g                                   B. giảm 1,2 g             C. tăng 9,6g               D. tăng 3,2g

Câu 48: Hợp chất đơn chức C4H6O2 tác dụng được với NaOH, nhưng không tác dụng được với Na, có số đồng phân mạch hở là:

A. 2                                     B. 3                             C. 4                             D. 5

Cho C = 12  ;H = 1    ; O = 16   ; N = 14    ; Cl = 35,5    ;Br = 80    ;S = 32     ;K = 39   ;  Zn = 65   ;

Ag = 108   ;Fe =56     ;Cu =64    ;Mg = 24   ;Al =27   ;Ca = 40   ;

—-Hết—-

Advertisements

Posted on 01/12/2010, in HÓA HỌC 12. Bookmark the permalink. 7 phản hồi.

  1. co dap an tra loi chi tiet thi thich hon nhiu..he he,…….

  2. phai chi co dap an luon thi hay qua!

  3. Đề thi 45 phút mà 40 câu thì có lẽ là dài quá. Đề thi nên dùng các từ sách giáo khoa đã dùng như glucozơ, fructozơ,….
    Thanks for shared!

  4. Mình muốn tìm đáp án, bạn nào có đáp án có thể up lên được ko. Thanks nhiều.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: