Dạng toán chương Ancol


Dạng 1: Số đồng phân ancol no đơn chức: 2n-2 (với n là số nguyên tử C trong ancol)

Dạng 2: Xác định CTPT của ancol khi cho ancol tác dụng với Na

0. Cho 9,2g một ancol no, đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 2,24 lit (đktc) H2. CTPT của ancol X là

A. CH4O          B. C2H6O

C. C3H8O         D. C4H10O

1. Cho 3,35g hh X gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư thu được 0,56 lit H2 (đktc). CTCT thu gọn của 2 ancol đó là

A. C2H5OH, C3H7OH               B. C3H7OH, C4H9OH

C. C4H9OH, C5H11OH  D. C5H11OH, C6H13OH

2. Cho 2,84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức , là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4,6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc).

Giá trị của V là:  A. 0,224   B. 0,448

C.0,896              D. 0,672

CTPT của 2 ancol là:

A. CH4O, C2H6O          B. C2H6O, C3H8O

C. C4H10O, C5H12O      D. C3H8O, C4H10O

3. Cho 1,52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ, sau pư thu được 2,18g chất rắn. CTPT của 2 ancol là         A. CH3OH và C2H5OH

B.  C2H5OH  và C3H7OH

C.  C3H5OH  và C4H7OH

D.  C3H7OH  và C4H9OH

4. Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol:

A. CH3OH và C2H5OH            B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH           D. C3H7OH và C4H9OH.

5. Cho 2,84g hh X gồm 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau td vừa đủ với Na tạo ra 4,6g chất rắn và V(l) khí H2 (đktc). V có giá trị là

A. 2,24 lít   B. 1,12 lít

C. 1,792 lít  D. 0,896 lít

6. Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là

A. 2,4 gam.      B. 1,9 gam.

C. 2,85 gam.    D. 3,8 gam.

Dạng 3: Xác định CTPT của ancol và hh ancol dựa vào phản ứng cháy (tính nhanh theo số C)

0. Đốt cháy một ancol no, đơn chức X thu được 8,96 lit CO2 (đktc) và 5,4g H2O. CTPT của X là

A. CH4O          B. C2H6O

C. C3H8O         D. C4H10O

1. Oxi hoá 0,6 gam một ancol đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư. Khối lượng bình 1 tăng 0,72g, bình 2 tăng 1,32g. CTPT của ancol đó là:

A. C3H8O         B. CH4O

C. C2H6O         D. C4H10O

2. Đốt cháy hoàn toàn hh 2 ancol đơn chức mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 4,48l CO2 (đkc) và 4,95g H2O. Hai ancol đó lần lượt là:

A.CH3OH và C2H5OH       B.C3H7OH và C4H9OH

C. C2H5OH và C3H7OH      D. CH9OH và C5H11OH

3. Khi đốt cháy một ancol no, đơn chức X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích . CTPT của X là  A. C4H10O    B. C3H6O

C. C5H12O   D. C2H6O .

4. Khi đốt cháy một ancol đa chức thu được nước và khí CO2 theo tỉ lệ khối lượng . CTPT của ancol là :    A. C2H6O2 .

B. C3H8O2 .

C. C4H8O2 .

D. C5H10O2

Dạng 4: Phản ứng tách H2O từ ancol thành anken

1. Chia a gam ancol etylic thành hai phần bằng nhau

– Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36 lit CO2

– Phần 2 tách nước hoàn toàn thành etilen. Đốt cháy hết lượng etilen thu được m gam H2O. Tính m?

A. 1,8g             B. 3,6g

C. 2,7g             D. 5,4g

2. Chia a gam ancol etylic thành hai phần bằng nhau:

– Phần 1 đem đun nóng với H2SO4 đặc  ở 180oC thu được khí etilen. Đốt cháy hoàn toàn lượng etilen này thu được 1,8g H2O.

– Phần 2 đem đốt cháy hoàn toàn thu được V lit CO2 (đktc). Giá trị của V là?

A. 2,24                        B. 3,36

C. 4,48             D. 6,72

3. Khử nước hoàn toàn hỗn hợp hai ancol ở 180oC ta thu được hỗn hợp 2 anken đồng đẳng liên tiếp co tỉ khối hơi đối với H2 là 23,8. CTPT của 2 ancol là:

A. CH4O, C2H6O          B. C2H6O, C3H8O

C. C4H10O, C5H12O      D. C3H8O, C4H10O

4. Đề hidrat hóa 14,8g một ancol thu được 11,2g anken. CTPT của ancol là

A. C4H9OH .        B. C3H7OH .

C. CnH2n + 1OH    D. C2H5OH .

 

Posted on 16/03/2011, in Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol. Bookmark the permalink. 5 phản hồi.

  1. nguyễn thiên long

    dạng 3 0.C, 1A, 2C

  2. nguyễn thiên long

    dạng 2.
    0.B, 1B, 2C,A 3B, 4B, 5D, 6B

  3. lam xong mun kiem tra dap an thi phai lam the nao

  4. Cho em hỏi là ko có đáp án ạ? 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: