Đề cương ôn thi học kì 2 – Hóa 10


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC 10

Câu 1 . Những nguyên tố thuộc nhóm nào sau đây có cấu hình e lớp ngoài cùng –ns2np5

A. Nhóm IVA                   B. Nhóm VA                    C. NHóm VIA                     D. Nhóm VIIA

Câu 2. Các nguyên tử nguyên tố nhóm Halozen đều có  số e độc thân là :

A. 1e                                 B. 3e                                  C. 5e                                   D. 7e

Câu 3 .Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tính OXH tăng dần

A. F,Br,I,Cl                       B. Br, I, F, Cl                   C. F, Cl, Br, I                     D. I, Br, Cl, F

Câu 4. Tính khử của các ion theo chiều tăng dần

A. F,Br,I,Cl B. Br, I, F, Cl C. F Cl, Br, I D. I, Br, Cl, F

Câu 5. Cho các phản ứng sau phản ứng nào dễ xảy ra nhất

A. F2 + H2 B. Cl2 + H2 C. Br2 + H2 D. I2 + H2

Câu 6. Trong các hợp chất các nguyên tố Cl, Br, I có số OXH là

A. -1, +1 , +3,+5, +7        B. +1 , +3,+5, +7              C. -1, +1 , +3,+5                 D. -1, +1 , +3,+5,

Câu 7. Lá Cu khi đốt nóng có thể cháy sáng trong khí A . A là khí nào sau đây

A. CO                             B. Clo                                  C. H2 D. N2

Câu 8. Trong phản ứng Cl2 +   H2O  — >  HCl   +  HClO

Vai trò của clo là

A. Chất khử                                                                B. Chất OXH

C. Chất OXH, chất Khử                                             D. Không là chất Chất OXH, chất Khử

Câu 9. Cho 0,6 lít khí Clo phản ứng hết với 0,4 lít khí H2 . Thể tích khí HCl thu được là

A. 0,8 lít                            B. 1,2 lít                            C. 1,0 lít                              D. 2,0 lít

Câu 10. Thể tích khí clo thu được khi cho 7,3 gam HCl tác dụng với MnO2

A. 2,24 lít                          B. 1,68 lít                          C. 1,12 lít                            D. 0,56 lít

Câu 11.Tính khối lượng Cu và thể tích Clo (đktc) đã tham gia phản ứng nếu có 27 gam CuCl2 tạo ra

A. 12,8 gam Cu và 2,24 lít clo                                    B. 6,4 gam Cu và 2,24 lít khí clo

C. 6,4 gam Cu và 4,48 lít clo                                      D. 12,8 gam Cu và 4,48 lít khí clo

Câu 12. Phản ứng nào sau đây dung để điều chế clo trong phòng thí nghiệm

A. NaCl nc—>Na +  Cl2 B. HCl—>H2 + Cl2

C. KMnO4 +  HCl  – KCl   + MnCl2 + Cl2 + H2O           D. Cl2 + NaBr  – NaCl + Br2

Câu 13. Phản ứng nào sau đây không xảy ra

A. CuO + HCl                  B. Cu  +  HCl                   C. HCl  +  KClO3 D. HCl  +Zn

Câu 14. Chất nào sau đây không dựng làm khô khí HCl

A. P2O5 B. NaOH rắn                     C. CaCl2 khan                     D.  H2SO4 đặc

Câu 15. Cho phản ứng K2Cr2O7 + HCl —  KCl + CrCl3 +Cl2+ H2O

Tổng hệ số cân bằng của phương trình là

A. 15                                 B. 19                                 C. 26                                   D. 29

Câu 16 . Phản ứng nào sau đây để điều chế KClO3

A.Cl2  + KOH                                                            B. Cl2  + KOH đ , 100oc—-

C. KOH đ  + Cl2                                                        D. Nhiệt phân KClO

Câu 17. Khi cho 1 lượng dư dd AgNO3 tác dụng với 100ml dd NaF 0,1M và NaCl 0,2M .Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là ? gam

A. 1,435 g                         B. 2,87 g                            C. 1,855 g                          D. 3,29 g

Câu 18. Người ta điều chế Cl2 bằng cách cho dd H2SO4 đ tác dụng với hỗn hợp KCl và MnO2 . Muốn điều chế 71 gam Cl2 cần dùng khối lượng KCl là ?

A. 74,5 g                           B. 149g                             C. 223,5g                            D. 298g

Câu 19. Cho dd chứa 0,1 gam chất A là muối CaX2 tác dụng với dd AgNO3 thì thu được 0,188 gam kết tủa AgX. Công thức của A là?

A. CaF2                            B. CaCl2                           C.CaBr2                             D. CaI2

Câu 21. Khi OXH hết 7,3 gam HCl bằng MnO2 . Nờu toàn bộ lượng khí tạo thành cho đi qua dd NaI sẽ giải phóng ra ? gam I2.

A. 2,54 g                           B. 1,27g                            C. 0,635g                            D.0,3175g

Câu 22. Lờy 2 lít khí Cl2 cho tác dụng với 3 lít khí H2 (đktc)với H=90% thể tích hh khí thu được sau pư là ?

A. 3,8 lit                            B. 4,8lit                             C. 5,0lit                               D. 6,2 lit

Câu 23. Đốt cháy Al trong Cl . nếu thu được 13,35 gam AlCl3 thì khối lượng Al tham gia pư là ?gam

A. 1,35                              B. 2,7                                C. 4,05                                D. 5,4

Câu 24. Người ta thực hiện phản ứng của Clo và H2 trong 2 trường hợp sau :

a.  46% Clo và 54% H2 theo thể tích

b. 54% Clo và 46% H2 theo thể tích

-Cho hỗn hợp khí thu được qua nước . Dùng giấy quỳ tím để thử 2 dd . Nhận xét kết quả .

A. Cả 2 trường hợp quỳ tớm húa xanh                      B. Cả 2 trường hợp quỳ tớm húa đỏ

C. Quỳ húa xanh ở a và khụng màu ở b                     D. Quỳ húa đỏ ở a và khụng màu ở b

Câu 25. 1 lít nước hoà tan 350 lít khí HCl (Đktc). Tính C% của dd a xít

A.  95,89                             B. 36,32                          C. 25,92                              D. 57,03

Câu 26. Điều chế Clo từ HCl và MnO2 . Toàn bộ lượng khí Cl2 điều chế được cho qua dd NaI . Để thu được 12,7 gam I2 từ dd NaI cần dùng ? gam HCl

A. 3,65                                                                        B. 7,3                                  C. 14,6                                   D. 29,2

Câu 27. Cho 6 gam Brôm có lẫn tạp chất Clovào dd chứa 1,6 gam NaBr . Sau khi cho Clo pư hết làm bay hơi hỗn hợp , sấy khô chất rắn thu được 1,36 gam . Tính hàm lượng % của Clo trong 6 gam Brôm nói trên .

A. 3,19%                           B.  11,96                           C.14,07                               D. 6,3

Câu 28.Sục khí Clo vào dd hỗn hợp NaBr và NaI đến pư hoàn toàn thì thu được 1,17 gam NaCl . Số mol hhNaI và NaBr trong dd ban đầu là ?

A. 2mol                             B. 0,2mol                          C. 0,02 mol                         D. 0,002mol

Câu 29. X và Y là 2 nguyên tố Halozen kế tiếp trong bảng tuần hoàn . Hỗn hợp A có chứa 2 muối của X và Y với Na . Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hhA  phải dùng 150ml dd AgNO3 0,2M . Xác định X và Y

A. F , Cl                            B. Cl, Br                            C. Br , I                              D. Cl , I

Câu 30. Clo có 2 đồng vị 35 và 37. Nguyên tử khối TB của Clo là 35,5. Tính % m của đồng vị Clo 37 trong HClO4 (Biết 1H, 16O)

A. 9,204                            B. 14,25                            C.   21,25                            D. 19,34

Câu 31. Cho pư: KMnO4 +  HCl à Cl2 +  H2O +KCl  +MnCl2

-Tổng hệ số cân bằng của pt là ?

A. 18                                 B. 35                                 C. 17                                   D. 33

Câu 32. H có 2 đồng vị A=1 và A=2. Clo có 2 đồng vị A=35 và A=37. Có thể có ? phân tử HCl tạo thành từ các đồng vị khác nhau

A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                     D. 4

Câu 33. Cho 1 lít hh H2 , Cl2 và HCl qua dd KI thì thu được 2,54 gam Iôt và còn lại 500ml khí (đktc). Tính % thể tớch HCl  trong hh ban đầu

A. 50                                 B. 22,4                              C. 27,6                                D. 7,1

Cau 34. Cho 0,9532gam muối clo rua kim loại M tác dụng với dd AgNO3 thu được 2,7265gam kết tủa H=95% . Khối lượng mol của kim loại M là?

A. Na                                B. Mg                                C. Fe                                   D. Al

Câu 35. Dẫn hai luồng khí Clo qua 2 dd KOH : dd 1 loãng ,nguội  và dd 2 đặc và nóng . Nừu lượng muối KCl sinh ra trong 2 trường hợp như nhau thì thể tích Clo cần trong trường hợp nào nhiều hơn, Xác định tỷ lệ V Clo tham gia 1 so với trường hợp 2 ./.

A. 5:3                                B. 3:5                                C . 1:6                                 D. 6:1

Câu 36. Cho 19,05 gam hh KF và KCl tác dụng với dd H2SO4 đ thu được 6,72 lít khí (đktc)      .Xác định % khối lượng KF trong hh

A. 39,1%                           B. 60,9%                           C. 83,46%                           D. 16,54%

Câu 37. Cho phản ứng   SO2 +  Br2 + H2O  à H2SO4 +  X . Vậy X là chất nào sau đây

A. HBr                              B. HbrO                            C. HbrO3 D. HBrO4

Câu 38. dd HCl phản ứng được với dãy  chất nào sau đây

A. CuO, CaCO3, AgNO3, SiO2 B. Cu, Ca(OH)2, MgCO3, AgNO3

C. CaO, Cu(OH)2, AgNO3, MnO2 D. Hg, Na2CO3, Al(OH)3, Al

Câu 39 . Trong số cỏc chất sau chất nào cú tớnh OXH mạnh nhất

A. HClO                           B. HClO2 C. HClO3 D. HClO4

Câu 40. Cho lượng dư dd AgNO3 vào dd hỗn hợp NaF, NaBr, NaCl . Chất rắn thu được gồm

A. Một chất                       B. Hai chất                        C. 3 chất                             D. Bốn chất

Câu 41. Khi điều chế Oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 cú xỳc tỏc MnO2 .thường có lẫn 3% clo . Có thể loại clo khỏi oxi bằng cách

A. Cho hỗn hợp qua than                                           B. Cho qua nước

C. Cho hh qua dd NaOH                                            D. Cho hh qua dd NaCl

Cõu 42. Nguyờn tử nguyờn tố A cú tổng số electron p là 11. A là

A. F                                   B. Cl                                  C. Br                                   D. Iụt

Câu 43. Dung dịch chứa đồng thời HCl và H2SO4 . Cho 200 gam đ đó tác dụng với BaCl2 dư tạo ra 46,6 gam kết tủa . Để trung hũa nước lọc cần dung 500ml dd NaOH 1,6M . Nồng độ  C% của a xít HCl và H2SO4 lần lượt là :

A. 7,3 và 9,8                     B. 14,3 và 19,6                  C. 14,7 và 9,8                     D. 7,3 và 19,6

Cõu 44. Cho 10,8 gam một kim loại hóa trị 3 tác dụng với khí clotạo ra 53,4 gam clorua kim loại . Kim loại đó là

A. Al                                 B. Fe                                 C. Zn                                  D.Mg

Câu 45. Lượng dd NaOH   1M thu được khi điện phân dd NaCl  để thu được 7,1 gam Clo

A. 100ml                           B. 200ml                           C. 300ml                             D. 400ml

Câu 46. Cho 23,2 gam hh Fe và Cu phản ứng với dd HCl dư thu được 6,72 lít khí H2(đktc). % khối lượng Fe trong hh là

A. 72,41%                         B. 35,6 %                          C. 27,59%                           D. 57,5%

Cõu 47. Cho 10 gam MnO2 tác dụng với a xít HCl dư, đun nóng . Thể tích khí thoát ra là

A. 2,57 lit                          B. 5,2 lớt                           C. 1,53 lớt                          D. 3,75 lớt

Cõu 48. Khi trộn 200ml dd HCl  2M với 300ml dd HCl 4M thu được dd mới có nồng độ là

A. 3M                                B. 2,7M                             C. 3,2M                              D. 3,5M

Cõu 49. Hũa tan 7,8 gam hh Al và Mg bằng dd HCl dư . Khi phản ứng hoàn toàn thỡ khối lượng dd tăng 7 gam . Khối lượng của Al và Mg trong hh ban đầu là

A. 5,4 g  và 2,4 gam                                                    B. 2,7 và 1,2 gam

C. 5,8 và 1,2 gam                                                        D. 1,2 và 2,4 gam

Câu 50. Có 2 dd a xít HCl có nồng độ 10% và 3% . Để thu được dd  mới có nồng độ 5% thỡ phải trộn chúng theo tỷ lệ  khối lượng là

A. 2: 3                               B. 2: 2                               C. 2:5                                  D. 3:2

Advertisements

Posted on 08/04/2011, in HÓA HỌC 10. Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

  1. Viết các phương trình phản ứng để chưng minh rằng
    1 cl2 có tính õi hóa mạnh hơn br2 :br2 có tính õi hóa mạnh hơn I2

  2. Có đáp án k vậy???? Hjxhjx.

  3. Trung max kau tkat chuan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: