Kiểm tra:ANKAN-XICLOANKAN


(Đề số 01)

1 . Khi tách hai hidro cạnh nhau ra khỏi ankan X (dehidro) thu được 3 hidrocacbon đồng phân. X là :

A. butan                                 B. pentan                                                               C. isopentan                                                         D. 2,2-dimetylbutan

2. Khi thực hiện phản ứng vôi tôi xút với RCOONa, người ta thu được butan. R là:

A. C3H8 B. C3H7 C. C4H7 D. C4H9

3. Đồng phân cấu tạo của 3-etylpentan là:

A. 2,3-dimtylbutan                              B. 2,2-dimetylpentan                                           C. 2,4-dietylbutan                                                D. 2,3-dietylbutan

4. Khí etan có lẫn tạp chất là xiclopropan, chất nào sau đây được dùng để tinh chế etan:

A. nước vôi trong dư                          B. nước brom dư                                  C. axit sunfuric đặc                                              D. kiềm nóng dư

5. Thuốc thử dùng để phân biệt xiclopropan và butan là:

A. khí clo                                               B. khí hidroclorua                                               C. nước brom                                                       D. nước vôi trong dư

6. Xicloankan A phản ứng với Cl2 (ánh sáng) thu được dẫn xuất monoclo B (trong đó Clo chiếm 34% về khối lượng). Biết B có 4 đồng phân. Tên gọi của chất A là:

A. metylxiclopropan                           B. 1,2-dimetylxiclopropan                 C. metylxiclobutan                                             D. xiclobutan

7. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm 2 ankan thu được 19,8 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Biết rằng mỗi ankan khi phản ứng với clo (trong điều kiện ánh sáng khuếch tán) chỉ cho dẫn xuất monoclo duy nhất. Hai ankan đó là:

A. etan và isopentan                           B. metan và 2,2-dimetylpropan        C. metan và pentan                                             D. metan và neoheptan

8. Cần trộn 2 thể tích metan với 1 thể tích đồng đẳng nào của metan để thu được hỗn hợp khí có tỷ khối hơi so với hidro bằng 15?

A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10 D. C5H12

9. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hơi của hidrocacbon A và khí Oxi dư thu được hỗn hợp khí và hơi. Làm lạnh hỗn hợp này thể tích giảm 50%. Nếu cho hỗn hợp còn lại qua dung dịch KOH thể tích giảm 83,3% số còn lại. Công thức phân tử của A là:

A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10 D. C5H12

10. Khi clo hóa 60g hidrocacbon no được hỗn hợp 3 dẫn xuất : monoclo, diclo, triclo của hidrocacbon đó. Tỉ lệ thể tích của 3 dẫn xuất đó ở trạng thái hơi là 2:1:3. Tỉ khối hơi của hỗn hợp các dẫn xuất này so với không khí là 3,62. Phần trăm theo khối lượng hỗn hợp các dẫn xuất là:

A. 20% ; 15% ; 65%                               B. 20,5% ; 15,5% ; 64%                          C. 20,5% ; 15,8% ; 63,7%                      D. 20% ; 15,8% ; 64,2%

11. Đốt cháy hết x lít metan rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu được 10g kết tủa. Thể tích x lít khí CH4 đem đốt có thể là:

A. 4,48 lít                                               B. 2,24 lít                                                                C. 6,72 lít                                                               D. 2,24 lít hoặc 6,72 lít

12. Cho 20ml khí propan phản ứng với 60ml khí oxi trong bình kín tại nhiệt độ và áp suất không đổi. Sau phản ứng thể tích hỗn hợp khí lúc sau là:

A. 84ml                                  B. 92ml                                                   C. 100ml                                                                D. 108ml

13. Một hỗn hợp gồm 2 ankan M, N là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 12,4g, thể tích tương ứng của hỗn hợp là 5,6 lít (đktc). M và N có công thức nào sau đây?

A. C3H6 và C4H10 B. C2H6 và C3H8 C. CH4 và C2H6 D. C4H10 và C5H12

14. Cracking hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 14,5. X có công thức phân tử là:

A. C4H10 B. C5H12 C. C3H8 D. C6H14

15. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol ankan A rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa nước vôi trong dư thu được 20gam kết tủa. Sau thí nghiệm khối lượng bình chứa nước vôi :

A. giảm 20g                                          B. giảm 5,8g                                                          C. tăng 13,3g                                                         D. tăng 8,8g

16. Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X thu được 8,8g CO2 và 3,6g H2O. Thể tích oxi tham gia phản ứng ở đktc là:

A. 2,24 lít                                               B. 4,48 lít                                                                C. 6,72 lít                                                               D. 8,96 lít

17. Đốt cháy hết V lít (đktc) hidrocacbon X rồi dẫn sản phẩm qua bình chứa dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau thí nghiệm thu được 7,88g kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 5,22g. Giá trị của V là:

A. 0,896 lít                                             B. 0,672 lít                                                              C. 0,448 lít                                                             D. 0,224 lít

18. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ankan thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 12,6g H2O. Dãy chất nào sau đây không phù hợp với kết quả trên:

A. propan, butan, etan        B. propan, butan, metan                     C. propan, etan, metan                       D. propan, butan, pentan

19. Đốt cháy hết 0,2 mol hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 xicloankan, sau phản ứng thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 9,9g H2O. Thành phần % thể tích của xicloankan trong A là:

A. 25%                                                    B. 50%                                                                    C. 75%                                                                    D. 10%

20. Thủy phân 16g Al4C3 (chứa 10% tạp chất trơ) thu được V lít metan (đktc). Giá trị của V là:

A. 2,24 lít                                               B. 4,48 lít                                                                C. 6,72 lít                                                               D. 8,96 lít

Đề số 02

1. Tiến hành cracking không hoàn toàn butan thu được hỗn hợp hidrocacbon. Số lượng hidrocacbon là:

A. 3 chất                                 B. 4 chất                                                 C. 5 chất                                                 D. 6 chất

2. Ankan A có công thức đơn giản nhất là C3H7. A có công thức phân tử là:

A. C3H7 B. C6H14 C. C9H21 D. C12H38

3. Hợp chất nào sau đây là đồng phân của iso hexan?

A. 7-metylhexxan                                B. 2-metylpentan                                 C. 2,2-dimetylbutan                                            D. 1-etylbutan

4. Nung nóng muối CH2(COONa)2 khan với NaOH/CaO, sau phản ứng thu được sản phẩm hữu cơ là:

A. metan                                                B. etan                                                                    C. propan                                                              D. xiclopropan

5. Khí metan có lẫn tạp chất là lưu huỳnh dioxit, chất nào sau đây được dùng để tinh chế metan?

A. nước vôi trong dư                          B. nước brom dư                                  C. axit sunfuric đặc                                              D. kiềm nóng dư

6. Thuốc thử dùng để phân biệt khí hidroclorua và propan là:

A. kiềm loãng                                      B. kiềm nóng                                                        C. nước vôi trong                                                D. dung dịch AgNO3

7. Dehidro hóa ankan A thu được hidrocacbon B, biết tỷ khối hơi của B so với A là 0,972. Biết A có mạch nhánh và B mạch hở. Số đồng phân mạch hở của B là:

A. 2                                                         B. 3                                                                          C. 4                                                                         D. 5

8. Đốt cháy hoàn toàn một parafin A, số mol CO2 bằng 0,857 lần số mol H2O. Mặt khác khi thế clo, A tạo thành 2 dẫn xuất monoclo. A là:

A. hexan                                                B. 3-metylpentan                                 C. 2,2-dimetylbutan                                            D. 2,3-dimetylbutan

8. Đốt cháy hỗn hợp 2 hidrocacbon no là đồng đẳng liên tiếp bằng Oxi thu được CO2 và H2O. Tỷ lệ thể tích hỗn hợp hidrocacbon và CO2 là 22:24. Tính thành phần % theo thể tích của mỗi hidrocacbon trong hỗn hợp?

A. 90% ; 10%                                         B. 90,5% ; 9,5%                                      C. 85,5% và 14,5%                                                D. 90,9% và 9,1%

9. Ở điều kiện tiêu chuẩn 2 lít hidrocacbon X có khối lượng bằng 1 lít O2. X có công thức phân tử nào sau đây?

A. CH4 B. C2H6 C. C2H4 D. C3H8

10. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 5 hidrocacbon thu được 33g CO2 và 27g H2O. Giá trị m là:

A. 11g                                                     B. 12g                                                                     C. 13g                                                                     D. 14g

11. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol 2 ankan X, Y thu được 9gam H2O. Cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng vào dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

A. 38g                                                     B. 36g                                                                     C. 37g                                                                     D. 35g

12. Đốt cháy 16,4g hỗn hợp 2 hidrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 48,4g CO2 và 28,8g H2O. Hai hidrocacbon có công thức phân tử là:

A. CH4 và C2H6 B. C2H6 và C3H8 C. C3H8 và C4H10 D. C4H10 và C5H12

13. Oxi hóa hoàn toàn 0,224 lít (đktc) của xicloankan X thu được 1,760g khí CO2, biết X làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là:

A. xiclopropan                     B. xiclobutan                                                         C. xiclopentan                                      D. metylxiclopropan

14. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol ankan B rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa P2O5 khan thì khối lượng bình tăng 4,5g. Nếu dẫn sản phẩm khi đốt cháy hết 0,1 mol B vào bình chứa nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng là:

A. 30g                                                     B. 26,6g                                                  C. 90g                                                                     D. 8,8g

15. Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X thu được 672 ml khí CO2 (đktc) và 0,72g H2O. Thể tích không khí tham gia phản ứng ở đktc (oxi chiếm 21% thể tích không khí) là:

A. 5,33 lít                                               B. 1,12 lít                                                                C. 1,56 lít                                                               D. 7,46 lít

16. Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hidrocacbon B rồi dẫn sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình tăng 10,2g và có 15g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 1,12 lít                                               B. 2,24 lít                                                                C. 3,36 lít                                                               D. 4,48 lít

17. Một xicloankan cháy hoàn toàn trong oxi theo tỉ lệ thể tích là 1:7,5. Công thức phân tử của xicloankan là:

A. C3H6 B. C4H8 C. C5H10 D. C6H12

18. Hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon no được trộn theo tỉ lệ mol 1:1. Đốt cháy hết hỗn hợp A thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2g H2O. Công thức phân tử của 2 hidrocacbon là:

A. metan, propan                 B. metan, butan                                    C. etan, butan                                                       D. etan, propan

19. Nung nóng 4,48 lít CH4 ở 15000C sau khi làm lạnh thu được 8,064 lít hỗn hợp B gồm C2H2, H2 và CH4. Các khí được đo ở đktc. Hiệu suất phản ứng chuyển hóa CH4 thành C2H2 là:

A. 55,55%                                               B. 90%                                                                    C. 80%                                                                    D. 40%

20. Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon no có số mol bằng nhau. Đốt cháy hết m gam X thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 5,4g H2O. Công thức phân tử của 2 hidrocacbon là:

A. CH4 và C3H8 B. C2H6 và C3H6 C. CH4 và C3H6 D. C2H6 và C3H8

 

Posted on 08/04/2011, in HÓA HỌC 11. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: