Category Archives: Liên kết hóa học

Mối quan hệ giữa độ âm điện và liên kết hóa học


Có thể sử dụng hiệu độ âm điện để xác định được loại liên kết nào chủ yếu trong phân tử, nhưng đôi khi vẫn có những vấn đề đặt ra cần giải quyết.

Ví dụ: Nếu căn cứ vào qui ước:

Χ > 1,7: liên kết ion;

Χ < 1,7: liên kết cộng hóa trị

thì liên kết trong phân tử BF3 (∆Χ ≈ 2) thì liên kết chủ yếu trong BF3 là liên kết ion. Nhưng thực tế đây là hợp chất cộng hóa trị điển hình trong chương trình phổ thông. Vậy liệu có gì mâu thuẫn không

Hướng giải quyết:

Sự phân loại một liên kết là cộng hóa trị hay ion chỉ có tính tương đối và thực tế liên kết ion chỉ được coi là một trường hợp giới hạn của liên kết cộng hóa trị có cực khi hiệu số độ âm điện giữa 2 nguyên tố rất lớn và mây electron liên kết bị chuyển hoàn toàn về phía nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn.

Ngay những hợp chất ion điển hình, liên kết cũng không phải là ion 100%, nghĩa là trong phân tử không có sự chuyển hoàn toàn electron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Do đó, chỉ có thể sử dụng quy ước trên một cách tương đối như sau:∆Χ > 1,7: liên kết ion trội hơn. ∆Χ < 1,7: liên kết cộng hóa trị trội hơn.

Vậy ta vẫn có thể dùng hiệu độ âm điện để đánh giá loại liên kết một cách tương đối.

Bài tập TN Liên kết hóa học


%d bloggers like this: