Category Archives: THI THỬ ĐẠI HỌC

Đề thi thử Đại học THPT chuyên Lương Văn Chánh_lần 1_2014


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu:

De-thi-thu-Hoa

Đề thi thử Đại học (Có đáp án) THPT Lý Thái Tổ_Lần 1_2014


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu:

HH_HH_485

Đáp án

HH_HH_dapancacmade

Thi thử ĐH 2013_THPT Đô Lương (Nghệ An)


Các bạn nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu dạng .doc

DE-THI-THU-DAI-HOC-MON-HOA-DO-LUONG-1

Thi thử ĐH 2013_Chuyên Thái Bình


Các bạn nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu file dạng .doc

chuyenthaibinh

Thi thử Đại học lần 7


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

LAN 7_NHOM ON THI

Đề thi thử ĐH lần 6_Nhóm ôn thi


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

Các em làm trong thời gian 80′

lan 6

Đề thi thử có lời giải_09


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

DE THI THU DAI HOC CO LOI GIAI_09

Đề thi thử có lời giải_08


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

DE THI THU DAI HOC CO LOI GIAI_08

Đề thi thử có lời giải_07


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

De thi thu co loi giai_07

Đề thi thử có lời giải_06


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

DE THI THU CO LOI GIAI_06

Đề thi thử có lời giải_05


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

De thi thu co loi giai_05

Đề thi thử có lời giải_04


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

De thi thu co loi giai_04

Đề thi thử có lời giải_03


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

De thi thu co loi giai_03

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC LẦN 2 – THPT THÁI PHIÊN


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về đề thi

HOA THI THU LAN 2 – THAI PHIEN

Đề thi thử có lời giải_01


Nhấn vào đường dẫn sau để tải về tài liệu

De _Loi giai 01

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II – THPT THÁI PHIEN


TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN – ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II – MÔN HÓA HỌC

Mã      Câu     Đáp án     

135      1          D

135      2          B

135      3          A

135      4          A

135      5          D

135      6          A

135      7          B

135      8          B

135      9          A

135      10        A

135      11        B

135      12        A

135      13        A

135      14        D

135      15        B

135      16        D

135      17        D

135      18        C

135      19        D

135      20        A

135      21        C

135      22        B

135      23        C

135      24        A

135      25        D

135      26        C

135      27        B

135      28        C

135      29        C

135      30        D

135      31        C

135      32        C

135      33        A

135      34        B

135      35        A

135      36        C

135      37        C

135      38        D

135      39        B

135      40        C

135      41        C

135      42        A

135      43        D

135      44        D

135      45        A

135      46        B

135      47        D

135      48        B

135      49        D

135      50        A

213      1          B

213      2          C

213      3          D

213      4          B

213      5          A

213      6          C

213      7          B

213      8          D

213      9          D

213      10        D

213      11        C

213      12        A

213      13        A

213      14        A

213      15        C

213      16        D

213      17        B

213      18        B

213      19        B

213      20        A

213      21        C

213      22        B

213      23        C

213      24        C

213      25        B

213      26        A

213      27        A

213      28        C

213      29        D

213      30        C

213      31        D

213      32        B

213      33        D

213      34        B

213      35        A

213      36        D

213      37        C

213      38        D

213      39        B

213      40        A

213      41        C

213      42        C

213      43        D

213      44        D

213      45        A

213      46        B

213      47        B

213      48        B

213      49        C

213      50        A

358      1          B

358      2          B

358      3          C

358      4          B

358      5          C

358      6          A

358      7          A

358      8          C

358      9          D

358      10        A

358      11        D

358      12        A

358      13        C

358      14        C

358      15        D

358      16        A

358      17        B

358      18        D

358      19        B

358      20        D

358      21        B

358      22        B

358      23        C

358      24        D

358      25        B

358      26        D

358      27        D

358      28        D

358      29        B

358      30        A

358      31        B

358      32        B

358      33        A

358      34        C

358      35        D

358      36        A

358      37        C

358      38        B

358      39        A

358      40        C

358      41        B

358      42        A

358      43        A

358      44        C

358      45        C

358      46        C

358      47        A

358      48        C

358      49        A

358      50        D

486      1          D

486      2          C

486      3          C

486      4          A

486      5          D

486      6          D

486      7          B

486      8          D

486      9          B

486      10        C

486      11        A

486      12        C

486      13        B

486      14        D

486      15        C

486      16        B

486      17        A

486      18        C

486      19        B

486      20        B

486      21        A

486      22        B

486      23        C

486      24        C

486      25        D

486      26        C

486      27        A

486      28        B

486      29        D

486      30        A

486      31        A

486      32        A

486      33        A

486      34        D

486      35        C

486      36        B

486      37        B

486      38        A

486      39        C

486      40        D

486      41        C

486      42        C

486      43        C

486      44        B

486      45        B

486      46        B

486      47        C

486      48        D

486      49        D

486      50        A

Đề thi thử Đại học lần 1 – 2011


Câu 1: Nhiệt độ sôi của các chất CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, tăng theo thứ tự là:

A. CH3COOH < C2H5OH < CH3CHO < C2H6 B. C2H6 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH

C. C2H6 < CH3CHO < CH3COOH < C2H5OH   D. C2H6 < C2H5OH < CH3CHO < CH3COOH

Câu 2: X là hợp chất chứa C , H , O . Biết X có phản ứng tráng bạc và phản ứng với NaOH . Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 4a mol gồm H2O và CO2 . Tìm X

A. HCOOCH3 B. OHC-CH2-CHO       C. HO-COOH               D. HCOOH

Câu 3: Khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch chất điện li thì:

A. độ điện li và hằng số điện li đều không đổi

B. độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi

C. độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi

D. độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi

Câu 4: Cho bay hơi hết 5,8 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 4,48 lít hơi X ở 109,2 độ C và 0,7 atm . Mặt khác 5,8 gam X phản ứng với AgNO3/NH3 dư thu được 43,2 gam Ag . Công thức phân tử của X là :

A. C2H4O                       B. C2H4O2 C. C2H2O2 D. C2H2O

Câu 5: Y là chất hữu cơ no, mạch không phân nhánh có công thức đơn giản (C2H3O)n , chỉ chứa một loại nhóm chức. Y tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa Ag. CTCT của Y là:

A. HCOO-CH2-CH=CH2 B. OHC-CH2-CH2-CHO

C. CH2=CH-CH2-COOH                                    D. OHC-CH(CH3)-CHO

Câu 6: Tráng bạc hoàn toàn 4,4 gam một andehit X no đơn chức mạch hở , toàn bộ lượng Ag thu được đem hòa tan hết vào dung dịch HNO3 đặc nóng , sau phản ứng khối lượng dung dịch thay đổi 12,4 gam giả sử nước bay hơi hết không đáng kể . Công thức phân tử của X là .

A. C3H7CHO                 B. HCHO                      C. C4H9CHO                 D. CH3CHO

Câu 7: Ôxi hóa nhẹ 3,2 ancol CH3OH thu được hỗn hợp sản phẩm gồm Andehit , axit , ancol dư và H2O , trong đó n andehit = 3.n axit . Cho toàn bộ sản phẩm phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 15,12 gam Ag . Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa ?

A. 45%                           B. 40%                           C. 50%                           D. 60%

Câu 8: Để trung hòa một dung dịch axit đơn chức cần 30 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau khi trung hòa thu được 1,44g muối khan. Công thức của axit là:

A. C2H5COOH              B. C2H4COOH              C. C2H3COOH              D. CH3COOH

Câu 9: Hai chất là đồng phân cấu tạo của nhau thì:

A. có cùng khối lượng phân tử                            B. có cùng công thức phân tử

C. có công thức cấu tạo tương tự nhau               D. có cùng công thức đơn giản nhất

Câu 10: Sản phẩm chính của phản ứng cộng giữa propen và HCl là:

A. CH2=CCl–CH3 B. CH2Cl–CH2–CH3 C. CH2=CH–CH2Cl      D. CH3–CHCl–CH3

Câu 11: Một hỗn hợp X gồm 2 andehit kế tiếp nhau khi bị hidro hóa hoàn toàn thu được hỗn hợp Y gồm 2 ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng của X là 1 gam . Đốt cháy hết X thu được 30,8 gam CO2 . Hỗn hợp X gồm :

A. 9 gam HCHO và 4,4 gam CH3CHO               B. 18 gam HCHO và 8,8 gam CH3CHO

C. 9 gam HCHO và 8,8 gam CH3CHO               D. 8,8 gam CH3CHO và 5,8 gam C2H5CHO

Câu 12: Hỗn hợp A gồm hai andehit X , Y là đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với H2 dư (Ni , to) thu được hỗn hợp B gồm 2 ancol đơn chứ . Đốt cháy hoàn toàn B thu được 22 gam CO2 và 12,6 gam H2O . Công thức phân tử của 2 andehit là

A. CH3CHO; C2H5CHO  B. C4H9CHO; C3H7CHO C. HCHO; CH3CHO         D. C3H7CHO; C2H5CHO

Câu 13: Nilon–7 được điều chế bằng phản ứng ngưng tụ amino axit nào sau:

A. H2N(CH2)6NH2 B. H2N(CH2)6NH2 và HOOC(CH2)6COOH

C. CH3CH(NH2)COOH                                      D. H2N–(CH2)6COOH

Câu 14: Trung hòa 12,0 gam hỗn hợp đồng số mol gồm axit fomic và một số axit hữu cơ đơn chức X bằng NaOH thu được 16,4 gam hai muối. Công thức của axit là:

A. C3H7COOH              B. C2H5COOH              C. C2H3COOH              D. CH3COOH

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được CO2 và hơi nước có tỉ lệ thể tích VCO: VHO = 7 : 10. Công thức phân tử của 2 ancol đó là:

A. CH3OH, C2H5OH                                           B. C2H5OH và C3H5OH

C. C3H5OH và C4H7OH                                      D. C2H5OH và C3H7OH

Câu 16: Nhựa Bakêlit được điều chế từ:

A. glixerol và axit axetic                                      B. axit benzoic và etanol

C. phenol và anđehit axetic                                  D. phenol và anđehit fomic

Câu 17: Khi cho 0,35 gam chất X có công thức phân tử C4H6O tác dụng với H2 dư Ni,to thu được 0,296 gam ancol isobutyric . Hiệu suất của phản ứng là

A. 90%                           B. 80%                           C. 85%                           D. 75%

Câu 18: Thực hiện phản ứng tách nước với một ancol có CTPT là C4H10O có mặt xúc tác H2SO4 đặc ở 1700C thu được 3 đồng phân anken. CTCT của ancol đó là:

A. CH3CH2CH(OH)CH3 B. CH3CH2CH2CH2OH

C. (CH3)3COH                                                     D. không có công thức nào thỏa mãn

Câu 19: Andehit X không no , đơn chức mạch hở . Đốt cháy hoàn toàn 0,025 mol X cần dùng hết 2,8 lít khí O2 đktc . Mặt khác X cộng hợp H2 cần VH2 = 2 . Vx phản ứng , các thể tích khí đo ở đktc . Tìm công thức của X

A. C3H4O                       B. C5H8O                       C. C4H4O                       D. C4H6O

Câu 20: Chọn khái niệm đúng về hiđrocacbon no. Hiđrocacbon no là:

A. hiđrocacbon chỉ có các liên kết đơn trong phân tử.

B. hiđrocacbon chỉ tham gia phản ứng cộng, không tham gia phản ứng thế.

C. hiđrocacbon chỉ tham gia phản ứng thế, không tham gia phản ứng cộng.

D. hiđrocacbon vừa có liên kết ĩ vừa có liên kết ð trong phân tử.

Câu 21: Cho hợp chất (CH3)2CHCH2COOH, tên gọi đúng theo danh pháp quốc tế ứng với cấu tạo trên là:

A. Axit 3–metylpentanoic                                    B. Axit isobutiric

C. Axit 3–metylbutanoic                                      D. Axit 3–metylbutan–1–oic

Câu 22: Ankađien liên hợp là tên gọi của các hợp chất:

A. trong phân tử có 2 liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn

B. trong phân tử có 2 liên kết đôi

C. trong phân tử có 2 liên kết đôi kề nhau

D. trong phân tử có 2 liên kết đôi cách nhau 2 liên kết đơn trở lên

Câu 23: Để trung hòa 7,4g hỗn hợp 2 axit hữu cơ là đồng đẳng của axit fomic cần 200ml dung dịch NaOH 0,5M. Khối lượng muối thu được là:

A. 11,4g                         B. 5,2g                           C. 6,9g                           D. 9,6g

Câu 24: Nilon–6,6 được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng giữa:

A. axit axetic và hexametylen điamin                  B. axit ađipic và anilin

C. axit ađipic và hexametylen điamin                  D. axit axetic và glixin

Câu 25: C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức?

A. 6                                B. 5                                C. 4                                D. 3

Câu 26: Trong công nghiệp để tráng ruột phích người ta thực hiện phản ứng hoá học là:

A. Cho Anđêhit focmic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3

B. Cho Axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3

C. Cho Axit focmic tác dụng với AgNO3 trong NH3

D. Cho Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3

Câu 27: Khi đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam nước. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào?

A. Aren                          B. Ankin                        C. Anken                       D. Ankan

Câu 28: Có cân bằng hoá học sau:

CaCO3 (rắn)  CaO (rắn) + CO2 (khí) – Q

Để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận viết ở trên thì:

A. Tăng khối lượng CaCO3 B. Tăng áp suất khí

C. Dùng chất xúc tác                                           D. Tăng nhiệt độ của hệ

Câu 29: Nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kì 3, nhóm IIB                                          B. chu kì 4, nhóm VIIIB

C. chu kì 4, nhóm IIA                                          D. chu kì 4, nhóm VIB

Câu 30: Hợp chất A1 có CTPT C3H6O2 thỏa mãn sơ đồ:

 

Công thức cấu tạo hóa học thỏa mãn của A1 là:

A. CH3–CH2–COOH                                           B. CH3–CO–CH2–OH

C. HO–CH2–CH2–CHO                                      D. HCOO–CH2–CH3

Câu 31: Cho các chất sau: etilen (1), polivinylclorua (2), butadien-1,3 (3), caprolactam (4). Những chất có thể trùng hợp tạo thành polime dùng làm chất dẻo là:

A. (3), (4)                       B. (1), (2), (3), (4)          C. (1), (2)                       D. (1), (2), (3)

Câu 32: Ion Y có cấu hình e: 1s22s22p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kì 3, nhóm VIIIA                                     B. chu kì 3, nhóm VIIA

C. chu kì 4, nhóm IA                                           D. chu kì 4, nhóm VIA

Câu 33: Cho các chất đimetylamin  (1),  metylamin (2),  amoniac  (3),  anilin  (4),    p-metylanilin (5), p-nitroanilin (6). Tính bazơ tăng dần theo thứ tự là:

A. (6), (4), (5), (3), (2), (1)                                    B. (1), (2), (3), (4), (5), (6)

C. (6), (5), (4), (3), (2), (1)                                    D. (3), (2), (1), (4), (5), (6)

Câu 34: Sắp xếp các chất sau theo thứ tự lực axit giảm dần: etanol (X), phenol (Y), axit benzoic (Z), p–nitrobenzoic (T), axit axetic (P)

A. X > Y > Z > T > P    B. X > Y > P > Z > T    C. T > Z > P > Y > X    D. T > P > Z > Y > X

Câu 35: Tính khối lượng etanol cần thiết để pha được 5,0 lít cồn 900. Biết khối lượng riêng của etanol nguyên chất là 0,8g/ml.

A. 6,3kg                         B. 4,5kg                         C. 3,6kg                         D. 5,625kg

Câu 36: Polistiren là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?

A. C6H5CH=CH2 B. CH2=CHCl               C. CH2=CH–CH=CH2 D. CH2=CH2

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Công thức phân tử của 2 amin là:

A. CH3NH2, C2H5NH2 B. C4H9NH2 và C5H11NH2

C. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. C2H5NH2 và C3H7NH2

Câu 38: Các nguyên tố thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có tính chất nào sau đây?

A. Dễ dàng nhận 2e để đạt cấu hình bền vững.   B. Dễ dàng nhận 6e để đạt cấu hình bền vững.

C. Là các phi kim hoạt động mạnh.                     D. Dễ dàng cho 2e để đạt cấu hình bền vững.

Câu 39: Cho 4,2 gam andehit CH2=CH-CHO tác dụng với 0,5 mol H2 Ni , to thu được chất X , phản ứng xảy ra hoàn toàn . Cho lượng chất X tan vào nước thu được dung dịch Y . Cho 1/10 dung dịch Y tác dụng hết Na nhận được 12,04 lít H2 ddktc . Nồng độ % của chất X trong dung dịch Y là .

A. 3,15%                        B. 5,55%                        C. 2,29%                        D. 7,67%

Câu 40: Trong thí nghiệm điều chế metan, người ta sử dụng các hóa chất là CH3COONa, NaOH, CaO. Vai trò của CaO trong thí nghiệm này là gì?

A. là chất bảo vệ ống nghiệm thủy tinh, tránh bị nóng chảy.

B. là chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.

C. là chất tham gia phản ứng.

D. là chất hút ẩm.

Câu 41: Khả năng phản ứng thế brom vào vòng benzen của chất nào cao nhất trong ba chất benzen, phenol và axit benzoic?

A. Benzen                                                             B. Phenol

C. Cả ba phản ứng như nhau                               D. Axit benzoic

Câu 42: Dãy chất nào sau đây phản ứng được với axit axetic?

A. NaOH, C2H5OH, HCl, Na                              B. CaCO3, Mg, CO, NaOH

C. Cl2, CaO, MgCO3, Na                                     D. Cu, Zn(OH)2, Na2CO3

Câu 43: Cho các chất sau: Glucozơ (1), Sacarozơ (2), Mantozơ (3), Tinh bột (4) chất vừa tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng thuỷ phân là:

A. (2), (3), (4)                B. (3)                              C. (3), (4)                       D. (1), (2), (3), (4)

Câu 44: Tơnilon-6,6 (1), Tơcapron (2), Tơenang (3), có đặc điểm chung là:

A. Đều bền vững trong kiềm, trong dung dịch axit, dai và mềm mại

B. Khi thuỷ phân sản phẩm cuối cùng thu được đều thuộc loại amino axit

C. Trong phân tử có nhiều nhóm peptit

D. Đều điều chế chỉ bằng phương pháp trùng ngưng từ monome tương ứng

Câu 45: Công thức đơn giản nhất của axit hữu cơ E là CH2O. Khi đốt cháy 1 mol E thì thu được 4 mol khí cacbonic. E có CTPT là:

A. C4H4O2 B. C2H4O2 C. C4H8O2 D. C4H8O4

Câu 46: Câu đúng là:

A. Tinh bột và Xenlulozơ là đồng phân của nhau vì có cùng công thức dạng (C6H10O5)n

B. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì đều là Polisacarit được tạo ra từ nhiều gốc Glucozơ

C. Tinh bột và xenlulozơ không phải đồng phân của nhau vì không có cùng công thức phân tử

D. Tinh bột và xenlulozơ không phải là đồng phân của nhau vì tinh bột có mạch phân nhánh còn xenlulozơ có dạng sợi.

Câu 47: Để khứ hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hai andehit đơn chức cần 2,8 lít khí H2 đktc . Ôxi hóa hết 0,1 mol hỗn hợp hai andehit này bằng dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 37,8 gam Ag , Hai andehit trong hỗn hợp là .

A. CH3CHO , CH2=C(CH3)-CHO                      B. CH3CHO , C2H3CHO

C. CH2O , C2H3CHO                                           D. CH2O , CH3CHO

Câu 48: Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế etilen bằng cách đun ancol etylic với axit sunfuric đặc nóng ở 1700C thì etilen thu được thường có lẫn SO2, người ta dẫn khí qua dung dịch nào để thu được etilen tinh khiết?

A. NaOH                       B. Na2CO3 C. Br2 D. KMnO4

Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm andehit no đơn chức mạch hở thu được 0,2 mol CO2 . Mặt khác hidro hóa hoàn toàn m (g) X cần 0,1 mol H2 (Ni/to) sau phản ứng thu được hỗn hơp 2 ancol no đơn chức . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol này thì số mol H2O thu được là bao nhiêu ?

A. 0,1 mol                      B. 0,4 mol                      C. 0,2 mol                      D. 0,3 mol

Câu 50: Cao su buna–N được tạo ra từ phản ứng đồng trùng hợp các monome nào sau đây:

A. CH2=CH–CH=CH2, CH2=CHCN                  B. CH2=CHCH, CH2=CH–CH=CH2

C. CH2=CHC6H5, CH2=CH–CH=CH2 D. CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2

———– HẾT ———-

 

Đề thi thử trường THPT chuyên Hưng Yên


<a href="http://http://www.mediafire.com/?6zvtewn2s7nw962“>

ĐỀ THI THỬ HỮU CƠ (LỚP 12)


Câu 1: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là:

A. 25,46.                        B. 26,73.                        C. 33,00.                        D. 29,70.

Câu 2: Etyl axetat là tên gọi của

A. CH3CH2OOCCH3 B. CH3COOCH3. C. CH3 CH2COOCH3 D. C3H6O2

Câu 3: :Đốt cháy hoàn toàn 45,1 gam hỗn hợp X gồm CH3CH(NH2)COOH và CH3COONH3CH3 thu được CO2, H2O và N2 có tổng khối lượng là 109,9 gam. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X lần lượt là : (C=12; H=1; O=16; N=14)

A. 39,47% và 60,53%    B. 35,52% và 64,48%.   C. 59,20% và 40,80%    D. 49,33% và 50,67%

Câu 4: Trường hợp nào amin và ancol sau cùng bậc

A. CH3CH2OH và CH3NHCH3 B. CH3CH(OH)CH3 và CH3CH2NHCH3

C. CH3CH(OH)CH3 và CH3CH2NH2 D. (CH3)3N   và (CH3)2CHOH

Câu 5: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 678 000u. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 là:

A. 3000                          B. 6000                          C. 2000.                         D. 1500

Câu 6: Đốt cháy a gam một este sau phản ứng thu được 4,704 lít CO2 và 3,78g H2O, thể tích oxi cần dùng là 5,88 lít (thể tích các khí đo ở đktc). Biết este này do một axit đơn chức và ancol đơn chức tạo nên. CTPT của este là (Na=23, O=16, C=12, H=1):

A. C5H10O2 B. C3H6O2 C. C2H4O2. D. C4H8O2

Câu 7: Hợp chất có CTCT như sau:

 

Tên thay thế là:

A. N-etyl N-metyl butan-1-amin                          B. N- metyl N-etyl butan-1-amin.

C. N,N- etylmetyl butan-1-amin                          D. metyletylbutylamin

Câu 8: Đốt cháy một amin no, đơn chức, bậc một X thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol là  4 : 6.  Vậy công thức cấu tạo X là

A. CH3-CH2-CH2-NH2 B. CH3– CH2-CH2-CH2-NH2.

C. (CH3)2N                                                            D. CH3-NH-CH =CH2

Câu 9: Cho các chất: glucozơ, tinh bột, tơ nilon-6, protein, etyl axetat, alanin, fructozơ, saccarozơ.

Số chất sau có thể thuỷ phân

A. 5                                B. 4                                C. 3.                               D. 6

Câu 10: Cho các chất sau:    (X1) C6H5NH2;         (X2) CH3NH2;       (X3) H2NCH2COOH;

(X4) HOOCCH2CH2CH(NH2) COOH;    (X5) H2NCH2 CH2CH2CH2 CH2 (NH2 )COOH.

Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. X1; X5; X4 B. X2; X3; X4. C. X2; X5 D. A. X1; X2; X5

Câu 11: Polime nào dưới đây thực tế không sử dụng làm chất dẻo?

A. Poli (vinyl clorua) .                                          B. Poli (metacrylic)

C. Poli (phenol fomanđehit)                                 D. Poli (acrilo nitrin)

Câu 12: Loại tơ nào sau đây có nguồn gốc từ xenluloz

A. Sợi len, nilon-6,6                                             B. Tơ nilon, tơ capron.

C. Tơ visco, tơ axetat                                           D. Len, tơ tằm, bông

Câu 13: Phương trình cháy của amin CnH2n+3N, cứ 2  mol amin trên cần dùng lượng oxi là:

A. (6n+3)/2                    B. (2n+3)/4.                   C. (6n+3)/4                    D. (2n+3)/2.

Câu 14: Để biến một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình:

A. Xà phòng hóa.                                                 B. Cô cạn ở nhiệt độ cao

C. Làm lạnh                                                          D. Hidro hóa (có xúc tác Ni)

Câu 15: Hợp chất X có công thức phân tử C4H7ClO2, khi thủy phân trong môi trường kiềm dư tạo muối của một axit đơn chức và etilenglicol (etylen glicol). Công thức cấu tạo phù hợp của X là :

A. CH2Cl-COO-CH2-CH3.                                  B. CH3-COO-CHCl-CH3

C. HCOOCH2-CHCl-CH3 D. CH3-COO-CH2-CH2Cl

Câu 16: Cho 12,55 gam muối CH3CH(NH3Cl)COOH  tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M . Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là :

A. 30,5g.                        B. 34,6 g                        C. 15,65 g                      D. 26,05 g

Câu 17: Glyxin có thể phản ứng được với bao nhiêu chất trong các chất cho sau  :  Ba(OH)2, CH3OH, HCl, Cu, CH3NH2, C2H5OH, Na2SO4, Ag, KCl,  H2SO4, CH3COOH, CH3CHO, Ca

A. 5                                B. 6                                C. 8                                D. 7

Câu 18: Este X được điều chế từ aminoaxt Y và rượu etylic. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 51,5 . Đốt cháy hoàn toàn 2,06 gam X thu được  3,52gam khí CO2, 1,62gam nước và 2,24  lít nitơ (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2N- (CH2)2 – COO-C2H5.                              B. H2N- CH2-COO-C2H5

C. H2N- CH(CH3) – COOC2H5 D. H2N- CH(CH3) – COOH.

Câu 19: Cho 0,1 mol este A tạo bởi 2 lần axit và ancol một lần ancol tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 6,4 gam ancol và một lượng muối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 12,12% ( so với lượng este ). Xác định công thức cấu tạo este

A. CH3CH2OCO-COOCH3 B. CH3CH2COO- COOCH3.

C. A.  CH3OCO-CH2– COOCH3 D. CH3COO-COOCH2CH3

Câu 20: Trung hoà 29,5g một amin đơn chức X cần 500ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là:

A. C3H9N.                      B. C2H5N                       C. CH5N                        D. C3H7N

Câu 21: Một este có công thức cấu tạo (A) CH3COOC6H5, cho biết (A) được điều chế từ cặp chất nào sau đây?

A. CH3COOH, C6H5OH                                      B. CH2=CH-COOH, HOCH3

C. (CH3CO)2O,  C6H5OH                                    D. CH3COOH, HO-CH=CH2 .

Câu 22: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có nhóm chức anđehit ?

A. tác dụng với Cu(OH)2/NaOH đun nóng

B. tác dụng với dd AgNO3/NH3 hoặc Cu(OH)2/NaOH, t0

C. Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

D. tác dụng với Cu(OH)2/NaOH ở nhiệt độ thường

Câu 23: Để nhận biết amilum(có trong thành phần tinh bột) và anbumin(có trong lòng trắng trứng)người ta dùng thuốc thử nào?

A. Dung dịch iot            B. Quì tím.                     C. HNO3đặc, nóng        D. Đáp án B sai

Câu 24: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo

B. Chất béo là Trieste của ancol với axit béo.

C. Chất béo là Trieste của glixerol với axit vô cơ

D. Chất béo là Trieste của glixerol với axit

Câu 25: Một este có công thức cấu tạo (A) CH3COOCH=CH2, cho biết (A) được điều chế từ cặp chất nào sau đây?

A. CH2=CH-COOH, HOCH3 B. CH3COOH, CH2=CH2

C. CH3COOH, CHCH                                     D. CH3COOH, HO-CH=CH2.

Câu 26: Cho 0,1 mol A (a-amino axit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15g muối. A là:

A. Valin.                        B. Alanin                       C. Phenylalanin             D. Glixin

Câu 27: Dãy các chất được xếp theo thứ tự tăng dần độ mạnh của lực bazơ là:

A. (C6H5)2NH < C6H5NH2 < (C2H5)2NH < C2H5NH2 <NH3

B. C2H5NH2 < (C2H5)2NH < C6H5NH2 <NH3 < (C6H5)2NH

C. (C6H5)2NH < C6H5NH2 <  NH3< C2H5NH2 < (C2H5)2NH

D. C2H5NH2 < (C2H5)2NH < C6H5NH2 < (C6H5)2NH < NH3.

Câu 28: Hợp chất X chứa 2 loại nhóm chức amino và cacboxyl. Cho 100ml dd X 0,3M phản ứng vừa đủ với 48ml dd NaOH 1,25M Sau đó đem cô cạn dd thì thu được 5,31g muối khan. Biết X có mạch cacbon không phân nhánh và có một nhóm amino ở vị trí . Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3-CH(NH2)-(COOH)2 B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. H2N-CH2-COOH                                              D. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 29: Tơ gồm 2 loại là:

A. tơ tổng hợp và tơ nhân tạo.                             B. tơ hóa học và tơ thiên nhiên

C. tơ thiên nhiên và tơ nhân tạo                          D. tơ hóa học và tơ tổng hợp

Câu 30: Alanin phản ứng được với bao nhiêu dung dịch chứa các chất sau: CH3COOH, NH3, C2H5OH, NaCl, glixin (biết rằng điều kiện phản ứng được thỏa). Câu trả lời đúng là:

A. 2 dung dịch.              B. 3 dung dịch               C. 5 dung dịch.              D. 4 dung dịch

Câu 31: Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được hấp thu hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tách ra 60g kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Lượng glucozơ cần dùng bằng

A. 40,5g                         B. 54g                            C. 72 g                           D. 50g.

Câu 32: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với glyxin, vừa tác dụng được với metanamin?

A. NaOH                       B. HCl                           C. NaNO3. D. CH3OH

Câu 33: Cho các chất:Metyl axetat, anilin, ancol etylic,  phenol, phenylamoni clorua, tristearin , Glixin . Trong  các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là?.

A. 5.                               B. 4                                C. 6.                               D. 7

Câu 34: Trong cơ thể trước khi bị phân hóa, lipit sẽ:

A. Tạo mô mỡ cho cơ thể                                     B. Bị phân hủy thành CO2 và H2O

C. Bị phân hủy thành glixerol và các axit béo.    D. Bị cơ thể hấp thụ

Câu 35: Có các chất: etanal, glixerol, ancol etylic, glucozơ, lòng trắng trứng .Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết ?

A. Cu(OH)2/ OH , t0 B. Quỳ tím                     C. Dd AgNO3/NH3 D. Kim loại Na.

Câu 36: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:

A. nhựa bakelit.             B. PVC.                         C. PE.                            D. Amilopectin.

Câu 37: Cho một este đơn chức A có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36 . Khi cho 21,6g A  tác dụng với 250 ml dd NaOH 2M sau đó cô cạn được28,4 g chất rắn khan và một chất hữu cơ B . A  có tên gọi là:

A. Metyl axetat              B. Êtylformat.                C. Vinyl axetat              D. vinylfomat

Câu 38: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành được gọi là polipeptit.

B. Phân tử có hai nhóm -CO-NH- được gọi là đipeptit, ba nhóm thì được gọi là tripeptit

C. Trong mỗi phân tử peptit, các amino axit được sắp xếp theo một thứ tự xac định

D. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều α- amino axit được gọi là peptit

Câu 39: Tơ nilon-6,6 là

A. Poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin.

B. Poliamit của axit -aminocaproic

C. Polieste của axit ađipic và etylen glicol

D. Hexacloxiclohexan

Câu 40: Trieste của glixerol với axit panmitic là tripanmitin. Công thức phân tử của tripanmitin là:

A. C51H101O6 B. C50H98O6. C. C51H100O6 D. C51H98O6

Câu 41: Đun 24 g axit axetic với 23g ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 26,4 g este. Hiệu suất của phản ứng este  hóa là:

A. 50%                           B. 62,5%                        C. 70%                           D. 75%.

Câu 42: Sắp xếp các chất sau đây theo trình tự giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)

A. (3) > (5) > (1 ) > (2) > (4)                                B. (3) > (1) > (4) > (5) > (2).

C. (3) > (1) > (5) > (4) > (2)                                 D. (1 ) > (3) > (4) > (5) > (2)

Câu 43: Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?

A. HOOC-[CH2]2-CH(NH2)- COOH   ( axit glutaric).

B. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH   (valin)

C. H2N-CH2-COOH    ( glixerin)

D. CH3-CH(NH2)-COOH    ( anilin)

Câu 44: Để xà phòng hóa 2,59 gam một este X (no, đơn chức, mạch hở) thì cần 35 ml dung dịch NaOH 1M.Biết  X có thể tham gia phản ứng tráng gương . Công thức cấu tạo của X là  (Na=23, O=16, C=12, H=1):

A. HCOOCH3. B. HCOOC2H5 C. CH3COOCH3 D. HCOOC3H7

Câu 45: Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là :

A. etilenglicol và axit ađipic.                                B. xenlulozơ triaxetat.

C. axit terephtalic và etilenglicol.                         D. caprolactam.

Câu 46: Chất dẻo PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau (hs: hiệu suất)

 

Để điều chế được 17 kg PVC cần V m3 (đktc) khí thiên nhiên (biết khí thiên nhiên chứa 95% metan theo thể tích). Giá trị của V là:

A. 95                              B. 100                            C. 44,8                           D. 80.

Câu 47: Amin đơn chức X có 19,178% nitơ về khối lượng. Số đồng phân của X là:

A. 5                                B. 6                                C. 8                                D. 4.

Câu 48: Cho các hợp chất sau: 1) Tripeptit,   2)Glucozơ.,     3)Fructozơ. ,   4)Saccarozơ. ,   5)Tinh bột., 6)Xenlulozơ., 7) Tri stearin .Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit

A. 1,2,3,4,5,6,7.             B. 2,4,5,6,7.                   C. 1,4,5,6,7.                   D. 1,4,5,6.

Câu 49: Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hóa

Z dung dịch xanh lam kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất sau đây?

A. Mantozơ.                  B. Saccarozơ.                 C. Fructozơ.                   D. Glucozơ.

Câu 50: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính, ta dùng phản ứng của chất này lần lượt với:

A. dung dịch KOH và dung dịch HCl                 B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3

C. dung dịch KOH và CuO.                                D. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4

 

———– HẾT ———-

 

Đề thi thử Đại học – Cấu tạo NT, LKHH, HTTH, PUHH


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

MÔN CTNT – HTTH – LKK – PUHH

Thời gian làm bài: 60 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 134

Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………………………….

Câu 1: Hoà tan hoàn 5,94 gam hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại X và Y ( X, Y đều thuộc nhóm IIA) vào nước được 100ml dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng hết với dung dịch AgNO3 thu được 17,22 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa được dung dịch M. Cô cạn M  được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là

A. 9,20                           B. 9,21                           C. 9,10                           D. 9,12

Câu 2: (ĐH A – 2007) Anion X và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

A. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.

B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA.

C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.

D. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA  ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.

Câu 3: Theo định luật tuần hoàn, tính chất hoá học của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của

A. Số oxi hoá                                                        B. Điện tích ion

C. Điện tích hạt nhân nguyên tử                          D. Nguyên tử khối

Câu 4: (ĐH B – 2007) Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì

A. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.

B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.

C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.

D. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.

Câu 5: (CĐ – 2007) SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với

A. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.                   B. H2S, O2, nước Br2.

C. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.     D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.

Câu 6: (ĐH B – 2009) Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là

A. K, Mg, Si, N.            B. K, Mg, N, Si.            C. Mg, K, Si, N.            D. N, Si, Mg, K.

Câu 7: (ĐH B – 2008) Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là

A. N.                              B. S.                               C. P.                               D. As.

Câu 8: Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học thì chúng có đặc điểm là

A. cùng số lớp electron                                        B. cùng e hoá trị

C. cùng số hạt nơtron                                           D. cùng số hạt proton

Câu 9: Khi đun nóng muối kaliclorat, không có xúc tác thì muối này bị phân huỷ đồng thời theo hai phương trình sau:

1) 2KClO3 =2KCl +3O2

2) 4KClO3 = KClO4 + KCl

Biết khi phân huỷ hoàn toàn 73.5g Kaliclorat thì thu được 33.5g Kaliclorua. Vậy phần trăm khối lượng Kaliclorat bị phân huỷ theo 1), 2) là

A. 66.67% và  33.33%.                                        B. 88.25% và  11.75%.

C. 44.48% và  45.52%.                                        D. 70% và 30%.

Câu 10: Nguyên tử khối trung bình của R là 79,91; R có 2 đồng vị. Biết 79R( 54,5%). Nguyên tử khối của đồng vị thứ 2 có giá trị là

A. 85                              B. 82                              C. 81                              D. 80

Câu 11: (ĐH B – 2007) Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là

A. AlN.                          B. MgO.                         C. LiF.                           D. NaF.

Câu 12: (ĐH A – 2009) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất  khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là

A. 50,00%.                     B. 40,00%.                     C. 60,00%.                     D. 27,27%.

Câu 13: Nguyên tử của hai nguyên tố X và Y đứng kế nhau trong một chu kỳ có tổng số hạt proton là 25. X và Y thuộc chu kỳ và các nhóm nào?

A. Chu kỳ 2, nhóm IIIA, IVA                             B. Chu kỳ 3, nhóm IIA, IIIA

C. Chu kỳ 3, nhóm IA, IIA                                 D. Chu kỳ 2, nhóm IIA, IIIA

Câu 14: Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây là sai ?

A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

B. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột

C. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

D. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử.

Câu 15: Cho 10 gam ACO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 2,24 lít khí CO2(đktc). Cấu hình electron của A là ( biết A có số hạt proton bằng số hạt nơtron)

A. 1s2 2s2 2p6 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2 D. 1s2 2s2 2p6 3s2

Câu 16: Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e là 34 và số khối nhỏ hơn 24. Số hạt electron của X là

A. 23                              B. 10                              C. 11                              D. 12

Câu 17: (ĐH A – 2008) Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. HCl.                          B. NH4Cl.                      C. H2O.                          D. NH3.

Câu 18: Cho 34,25 gam một kim loại M( hóa trị II) tác dụng với dd HCl dư thì thu được 6,16 lít H2 (ở 27,30C và 1atm). M là

A. Be  (M= 9)                B. Ca (M= 40)               C. Mg (M= 24)              D. Ba (M= 137)

Câu 19: (ĐH B – 2007) Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

A. nhận 12 electron.                                             B. nhường 12 electron.

C. nhường 13 electron.                                        D. nhận 13 electron.

Câu 20: (CĐ – 2007) Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là và . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị là

A. 54%.                          B. 50%.                          C. 27%.                          D. 73%.

Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 0,31 gam hỗn hợp hai kim loại X và Y thuộc hai chu kỳ liên tiếp của nhóm IA vào nước thì thu được 0,112 lít khí hiđro ( ở đktc). X và Y là

A. K và Rb.                   B. Li và Na                    C. Na và K                     D. Rb và Cs

Câu 22: Một nguyên tố trong nhóm VIA có tổng số proton, electron và nơtron trong nguyên tử bằng 24. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó là

A. 1s22s22p6 B. 1s22s22p4 C. 1s22s22p2 D. 1s22s22p63s23p4

Câu 23: Trong phân tử MX2 .Trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX2 là 58. CTPT của MX2 là (biết ZFe = 26, ZS = 16, ZN = 14, Zc = 6, ZO = 8)

A. SO2 B. FeS2 C. NO2 D. CO2

Câu 24: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ( n-1)d5ns1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kỳ n, nhóm IB                                          B. Chu kỳ n, nhóm VIB

C. Chu kỳ n, nhóm IA                                         D. Chu kỳ n, nhóm VIA

Câu 25: (ĐH B –  2003) Tổng  số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Hai kim loại X và Y là

A. Na và Al.                  B. Al và Fe.                   C. Ca và Mg.                 D. Ca và Fe.

Câu 26: (CĐ – 2009) Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là

A. H2O, HF, H2S.          B. O2, H2O, NH3.          C. HCl, O3, H2S.            D. HF, Cl2, H2O.

Câu 27: Tổng số hạt p,n,e của một nguyên tử bằng 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Số khối của nguyên tử đó là

A. 150                            B. 188                            C. 148                            D. 108

Câu 28: (CĐ – 2008) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26)

A. Al và Cl.                   B. Na và Cl.                   C. Al và P.                     D. Fe và Cl.

Câu 29: Nguyên tử của nguyên tố A và B đều có phân lớp ngoài cùng là 2p. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là

A. 7 & 9                         B. 5 & 6                         C. 7 & 8                         D. 1 & 2

Câu 30: Cho các nguyên tố 9F, 8O, 15P, 7N. Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự sau

A. F < O < N < P           B. P< F < O < N            C. N < O < F < P           D. F < O < P < N

Câu 31: (CĐ – 2008) Cho phản ứng hóa học:   Fe    +   CuSO4 →    FeSO4 +    Cu.

Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.                         B. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.

C. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.                         D. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

Câu 32: (ĐH Cần Thơ-2001) Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R và vị trí của nó trong bảng tuàn hoàn là

A. Mg ở ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA.                     B. F ở ô 9, chu kỳ 2, nhóm VIIA.

C. Na ở ô 11, chu kỳ 3, nhóm IA.                       D. Ne ở ô 10, chu kỳ 2, nhóm VIIIA.

Câu 33: (CĐ A – 2009) Trong các chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là

A. 3.                               B. 2.                               C. 4.                               D. 5.

Câu 34: Cho 10,4 g hỗn hợp 2 kim loại hoà tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng dư thấy có 0,672 lít khí thoát ra (đo đktc). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là

A. 2 g                             B. 2,4 g                          C. 3,92 g                        D. 3,2 g

Câu 35: X và Y là hai nguyên tố thuộc hai chu kỳ liên tiếp nhau trong cùng một nhóm A của bảng tuần hoàn, X có điện tích hạt nhân nhỏ hơn. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử của X và Y là 32. Hai nguyên tố X và Y là

A. Si (Z =14)  và Ar ( Z = 20 )                             B. Na (Z =11) và Ga ( Z = 21 )

C. Al (Z =13) và K ( Z = 19 )                              D. Mg (Z =12) và Ca ( Z = 20 )

Câu 36: Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng R2O5. Hợp chất của nó với hiđro trong đó R chiếm 91,18 % về khối lượng. Nguyên tố R là

A. Asen                          B. Photpho                     C. Antimon                    D. Nitơ

Câu 37: (CĐ A – 2009) Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 18.                             B. 15.                             C. 17.                             D. 23.

Câu 38: Theo định luật tuần hoàn, trong cùng một nhóm A, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì tính kim loại của các nguyên tử của các nguyên tố tăng dần. Trong nhóm IA, khi chuyển dần từ chu kì hai đến chu kì sáu, thì

A. Khả năng nhường electron của các nguyên tử để tạo thành anion giảm dần.

B. Khả năng nhường electron của các nguyên tử để tạo thành cation giảm dần.

C. Khả năng nhường electron của các nguyên tử để tạo thành anion tăng dần.

D. Khả năng nhường electron của các nguyên tử để tạo thành cation tăng dần.

Câu 39: (ĐH A – 2008) Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

A. F, Na, O, Li.             B. Li, Na, O, F.              C. F, O, Li, Na.              D. F, Li, O, Na.

Câu 40: (CĐ – 2007) Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

A. Y < M < X < R.        B. R < M < X < Y.        C. M < X < Y < R.        D. M < X < R < Y.

Câu 41: Cho 5,85 gam muối NaX tác dụng với dung dịch AgNO3 dư ta thu được 14,35 gam kết tủa trắng. Nguyên tố X có hai đồng vị 35X (x1%) và 37X (x2%). Vậy giá trị của x1% và x2% lần lượt là

A. 25% & 75%              B. 75% & 25%               C. 35% & 65%               D. 65% & 35%

Câu 42: Cho ZCu =  29, cấu hình electron của ion Cu2+

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s1 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 D. không xác định được.

Câu 43: (CĐ A – 2009) Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

A. phi kim và kim loại.                                         B. khí hiếm và kim loại.

C. kim loại và khí hiếm.                                       D. kim loại và kim loại.

Câu 44: (CĐ – 2008) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

A. cho nhận.                  B. cộng hoá trị.              C. ion.                            D. kim loại.

Câu 45: Các nguyên tố: Cs, Sr, Al, Ca, K , Na. Được sắp xếp theo thứ tự mạnh dần về tính kim loại là

A. Al, Mg, Ca, Na,K, Cs                                      B. Cs, Sr, Al, Ca, K , Na

C. Sr, Al, Ca, K, Na, Cs                                       D. Cs, Sr, Al, Ca, K , Na

Câu 46: (ĐH A – 2007) Cho các phản ứng sau:

a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →                                          b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →

c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) →                                       d) Cu + dung dịch FeCl3

e) CH3CHO + H2 f) glucozơ + AgNO3 /NH3

g) C2H4 + Br2 →                                                                h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. a, b, d, e, f, h.            B. a, b, c, d, e, h.            C. a, b, d, e, f, g.            D. a, b, c, d, e, g.

Câu 47: (ĐH A – 2009) Cấu hình electron của ion X2+  là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố

hoá học, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 3, nhóm VIB.                                        B. chu kì 4, nhóm VIIIB.

C. chu kì 4, nhóm VIIIA.                                    D. chu kì 4, nhóm IIA.

Câu 48: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

A. số proton                   B. số khối.                      C. số nơtron và proton   D. số nơtron

Câu 49: (ĐH A – 2007) Dãy gồm các ion X+, Y và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6

A. Na+, F, Ne.               B. K+, Cl, Ar.                C. Li+, F, Ne.                D. Na+, Cl, Ar.

Câu 50: Trong tự nhiên Oxi có 3 đồng vị 16O(x1%) , 17O(x2%) , 18O(4%), nguyên tử khối trung bình của Oxi là 16,14. Phần trăm đồng vị 16O v à 17O lần lượt là

A. 90% & 6%                B. 25% & 71%               C. 80% & 16%               D. 35% & 61%

 

ĐÁP ÁN

134

1              D

2              C

3              C

4              D

5              D

6              A

7              A

8              D

9              A

10           C

11           D

12           B

13           B

14           D

15           C

16           C

17           B

18           A

19           C

20           D

21           C

22           B

23           B

24           B

25           D

26           A

27           D

28           A

29           B

30           A

31           A

32           C

33           D

34           C

35           D

36           B

37           C

38           D

39           C

40           B

41           B

42           B

43           A

44           C

45           A

46           C

47           B

48           A

49           A

50           A

 

%d bloggers like this: